سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خداداد مصطفوی – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،
رضا میرزایی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا بی همتا – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
مهدی چنگیزی – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

لازمه توسعه پایدار آگاهی همه جانبه از ذخایر ژنتیکی گیاهان میباشد. به منظور بررسی نتایج حاصل از تلاقی دایآلل در گندم نان از بایپلات و روش اثرات اصلی جمع پذیر و اثرات متقابل ضربپذیر استفاده گردید. والدین شامل ارقام الوند، بزوستایا، نوید، روشن، گاسپارد، سرداری و شهریار و دورگهای اصلی حاصل از تلاقی آنها در سال زراعی۱۳۸۶ -۱۳۸۷ با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار ارزیابی شدند. تجزیه واریانس تفاوت معنی داری بین ژنوتیپها برای تمامی صفات مورد بررسی نشان داد. صفات مورد بررسی عبارت بودند از وزن هزار دانه، وزن دانه در بوته، وزن سنبله، طول سنبله، ارتفاع بوته، طول ریشک، طول پدانکل و تعداد دانه در سنبله. برای وزن هزاردانه رقم بککراسروشن بهترین ترکیبشونده عمومی بود. همچنین ارقام نوید و شهریار بهترین ترکیب شونده های خصوصی برای این صفت بودند به طوری که هیبرید نوید ×شهریار بهترین هیبرید شناخته شد، برای سایر صفات هیبرید الوند×سرداری بهترین هیبرید بود. این نتایج بر اساس روش گرافیکی AMMI نیز تأیید گردید. همچنین رقم الوند برای وزن هزار دانه بهترین تستر تشخیص داده شد. برای صفت وزن دانه در بوته رقم بککراس روشن، برای وزن سنبله، طول سنبله، ارتفاع بوته و تعداد دانه در بوته رقم گاسپارد و برای صفات طول ریشک و طول پدانکل ارقام سرداری و الونددارای بیشترین ترکیبپذیری عمومی بودند. بهترین تستر برای وزن دانه در بوته رقم بککراس روشن، برای وزن سنبله رقم روشن، برای طول سنبله، ارتفاع بوته و طول ریشک رقم گاسپارد و برای طول پدانکل و تعداد دانه در سنبله رقم سرداری بهترین تستر تشخیص داده شدند.