سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی هادیزاده – مسئول HSE گروه صنعتی بارز و دانشجوی کارشناس ارشد پردیس ارس دانشگاه تهران
تورج نصر آبادی –
اطهره نصری –
محمدعلی زنگی آبادی –

چکیده:

در دنیای امروزی ارتقاء بهره وری برای امکان حضور و ادامه آن در صحنه رقابت امری الزامی است. در همین راستا وجود محیطهای کاری ایمن یکی از مولفه های لازم برای رسیدن به بهبود مستمر و بهره وری به شمار می رود. از طرف دیگر با افزایش سرعت توسعه علوم و معرفی مواد و فن آوری های جدید ، در هر لحظه معضلات جدیدتری درمحیط های کاری به وجود می آید که مقابله با آنها و کنترل ریسک های غیر قابل قبولشان نیازمند آگاهی از رویکردها ، شیوه ها و تکنیک های جدید در حیطه علم ایمنی، بهداشت و محیط زیست است. بر اساس یکی از همین رویکردها مجتمع لاستیک کرمان که بزرگترین صنعت لاستیک سازی کشور که جهت کنترل تعداد انبوه ریسکهای ناشی از فعالیتهای مختلف و متعدد این صنعت اقدام به انجام ارزیابی و مدیریت ریسک بر اساس متدولوژی ذیل نموده است. هدف ارزیابی و مدیریت ریسک که مرکز ثقل مدیریت HSE در گروه صنعتی بارز است بر روی حذف و یا به حداقل رساندن ریسک تمرکز دارد. کاهش شدت و تکرار حوادث و به حداقل رسانیدن خسارات به اموال و ماشین آلات، تامین شرایط کاری ایمن و سالم ، شناسایی نیازهای آموزشی ، تدوین طرحهای ایمنی ، الویت بندی و اختصاص منابع و تهیه مدارک مستند از دیگر دستاوردهای این امر می باشند. با توجه به نوع فرآیندهای کاری در مجتمع صنایع لاستیک کرمان و نیز نیازمندیهای این پروژه تکنیکHAZAN که یک روش شناسایی و ارزیابی ریسک شغلی است به عنوان روش اصلی شناسایی خطر مورد استفاده قرار گرفت و در کنار آن از تکنیک های Check list ، Fault tree , Preliminary Hazard Analysis به عنوان مکمل جهت کاهش خطای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت تحلیل نوع و درجه خطرات قبل و بعد از انجام اقدامات کنترلی نشان داد که بیشترین فراوانی ریسک در این صنعت به ترتیب مربوط به خطرات مکانیکی، عوامل زیان آور فیزیکی، عوامل زیان اور شیمیایی، عوامل ارگونومیک، عوامل فردی و روانی و وسائل نقلیه کارگاهی و نیز ریسک حریق میباشند که موفقیت در کنترل ریسکهای مکانیکی و عوامل شیمیایی بیشتر از سایر گروه های ریسک در برنامه های کوتاه مدت بود.