سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه غفوری خرانق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت منابع آب
مجید خلقی – دانشیار دانشگاه تهران
عبدالحسین هورفر – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

مدیریت مناسب منابع آب زیرزمینی نیازمند برآورد دقیق پارامترهای هیدرولیکی میب اشد پارامترهای هیدرولیکی درواقع تعیین کننده میزان برداشت و ذخیره آب درسفره های آب زیرزمینی هستند آزمایش پمپاژ روشی برای برآورد پارامترهای هیدرولیکی درآبخوان ها می باشد از آنجای یکه اکثر آبخوان ها در ایران از نوع آزاد هستند انتخاب روشی متناسب با شرایط آبخوانهای آزاد اهمیت پیدامیکند یکی از روشهای مناسب برای آبخوانهای آزاد روش مانچ است دراین مطالعه با استفاده از داده های یک آزمایش پمپاژ واقعی به بررسی نتایج و تاثیر پذیری روش مانچ از برخی فرضیات اعمالی در آن پرداخته می شود درنهایت بعد از تحلیل نتایج ملاحظه شد که انتخاب مناسب محلچاه مشاهده ای و نحوه تجهیز آنها می تواند از بروز خطا درمدل تحلیلی مانچ بکاهد و درنهایت انتخاب چاه های مشاهداتی نزدیک به چاه پمپاژ با عمق نصب قسمت مشبک زیاد برای بدست آوردن نتایج مناسب تری برای پارامترهای هیدرولیکی آبخوان پیشنهاد می گردد.