سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرانگیز محمدزاده – کارشناس ارشد
سیدبهرام بهشتی اول – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

بعلت پیچیدگی و زمان بربودن آنالیزهای دینامیکی معمولا درسازه ها از آنالیز ساده استاتیکی به عنوان جایگزین استفاده می گردددراین مقاله سعی براین است که میزان دقت نتایج بدست آمده از آنالیز استاتیکی بارافزون درمقایسه با آنالیز دینامیکی بارافزون درمیانقابهی مصالح بنایی بررسی گردیده و نشان داده م شود که استفاده از آنالیز استاتیکی به جای دینامیکی دراین نوع سازه های پرکاربرد و رایج تاچه اندازه صحیح و قابل اعتماد می باشد به این منظور یک سازه فلزی سه طبقه سه دهانه که دهانه میانی آن با میانقاب پرشده درنرم فازار abaqus مدلسازی گردیده است پس از صحت سنجی مدل با نتایج آزمایش تجربی رفتارسازه مذکور تحت آنالیزهای استاتیکی و دینامیکی بارافزون مورد بررسی قرارگرفته است و وضعیت تنشها نحوه ترک خوردگی میانقاب و منحنی نیرو تغییر مکان درهر دو آنالیز با یکدیگر مقایسه شده اند.