سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن باقرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی دریا
حسن قاسمی – دانشیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی دریا

چکیده:

اینترسپتور در حقیقت تیغه ای است که در پاشنه شناورهای پلنینگ قرار می گیرد و به صورت عمودی (عمود بر سطح آب) جابجا می شود. و در واقع هنگامی که شناور در حال حرکت است این تیغه عمود بر جهت جریان قرار می گیرد و هنگامی که جریان سیال به ان برخورد می کند جهت سرعت سیال به ناچار تغییر می کند و این امر باعث افزایش فشار سیال در پاشنه می شود و در نتیجه یک مقدار نیروی لیفت در پاشنه شناور تولید می کند و به پلن کردن پاشنه شناور کمک می کند و باعث کاهش مقدار تریم شناور می شود و به پایداری شناور و کنترل حرکان پیچ و هیو کمک می کند. در این مقاله یک مدل دو بعدی از شناور پلنینگ در دو حالت بدون اینترسپتور و با اینترسپتور در نظر گرفته شده است. البته ارتفاع اینرسپتور ثابت و سرعت شناور متغیر در نظر گرفته شده و با استفاده از نرم افزار فلوئنت به تحلیل عددی جریان اطراف اینرسپتور پرداخته شده است و میزان اثر اینترسپتور در مقدار ضرایب درگ و گشتار شناور پلنینگ بررسی و در دو حالت با یکدیگر مقایسه شده و میزان اثربخشی اینترسپتور در کاهش مقاومت و تریم شناور پلنینگ ارائه شده است