سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

پروانه سلاطین – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران
ابراهیم حاج پنجعلی زاده – کارشناس ارشد علوم اقتصادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، اردبیل
حسین امینی سابق چهرق – کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده:

هدف اصلی این مقاله برآورد ناکارایی هزینه بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی دردوره زمانی ۸۹-۸۵می باشد.برای این منظور از تابع هزینه مرزی تصادفی و روش حداکثر درستنمایی و نرم افزار frontier4 .19 استفاده شده است. مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل اول ناکارایی متغیر با زمان بتیس و کوئلی ) ۹۱۱۱ ( می باشد.در تابع هزینه مورد استفاده مجموع تعداد ترخیص شدگان و فوتی ها به عنوان ستانده، متوسط هزینه های پرسنلی،اداری،درمانی و استهلاک به عنوان قیمت نهاده ها در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده ازبرآورد مدل ها نشان می دهد:فرم تابع هزینه ترانسلوگ برای تخمین ناکارایی هزینه مناسب است.  ناکارایی هزینه بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی وابسته به زمان نیست و در دوره زمانی ۸۹-۸۵ثابت است. بخش عمده انحرافات از مرز۰/۷۹در تابع هزینه بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی ناشی از ناکارایی هزینه است. هزینه های پرسنلی واستهلاک بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی دارای تاثیر مثبت ومعنی داری بر هزینه کل بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی می باشند.