سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

دامون سودبخش – کارشناس ارشد بیومکانیک دانشگاه صنعتی شریف
محمد پرنیانپور – دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
فرزام فرهمند – دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هر سال تعداد ز یادی از افراد دچار آس یبهای رباطهای ضربدری قدامی زانو می شوند . برا ی تشخ یص پارگ ی ای ن رباطروشهای مختلف ی در کلینیکها کاربرد دارند؛ این تحقیق به منظور بررسی اثر پارگی رباط متقاطع قدامی بر ناپا ی داری آنانجام شد . به ا ین منظور مدل ی از زانو ساخته شد که با استفاده از آن بتوان مکانیزم پارگی رباط و اثر پارگی باندلها ی آنبه صورت جز یی و یا کامل را بر ناپایداری زانو در جهت قدامی بررسی کرد. گذشته از آن با به کارگ یری نتا یج حاصل ازمدل میتوان به تشخیص پارگی رباط نیز کمک کرد.