سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران قهرمانی – عضو هیئ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان غرب گروه تربیت بدنی
یوسف پرهوده – عضو هیئ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان غرب گروه تربیت بدنی
اصغر کیان زاده – کارشناسی ارشد تربی بدنی و علو ورزشی
مجتبی احمدی –

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی ناهنجاری های اسکلتی کیفوز، لوردوز و اسکولیوز در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی است. روش شناسی تحقیق: آزمودنی های این تحقیق تعداد ۱۰۱ نفر دانش آموز پسر مقطع راهنمایی شهرستان گیلان غرب بودند که در دامنه سنی ۱۵-۱۲سال قرار داشتند. که روش گزینش آزمودنی ها به روش نمونه گیری تصادفی صورت گرفت. در این نمونه گیری به هر یک از افراد جامعه مورد نظر احتمال مساوی داده می شود در نمونه انتخاب شوند. اگر حجم جامعه N و حجم نمونه n فرض کنیم، احتمال انتخاب هر فرد در نمونه مساوی N/n است. آزمودنی ها با استفاده از صفحه شطرنجی و آزمون نیویورک مورد ارزیابی قرار گرفتند .اطلاعات مربوط به عادات حرکتی و فعالیت ورزشی آنان از طریق پرسشنامه به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و از طریق spss 16 به دست آمد. در ارزیابی ستون فقرات دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی ، ناهنجاری های کیفوز و لوردوز بیشتر ازاسکولیوز مشاهده شد و مقادیر بدست آمده حاکی از نرخ شیوع بالا در نمونه های مورد تحقیق بودند که توجهجدی به این قشر از جامعه مورد نیاز است که این حمایت در وهله اول توسط خانواده ها و در مراحل بعدی توسط سرپرستان، مدیران، مسولان و معلمین و مربیان مورد نیاز است که با تجویز حرکات اصلاحی و فراهم نمودنزمینه های فعالیت بیشتر برای این قشر می تواند اعمال گردد.