سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت الهی – استاد – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسام الدین قدیانی – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در بسیاری از سازههای فلزی مانند تیرهای لانه زنبورهای شیارهایV-شکلی وجود دارند. در اثر تمرکز تنش شدید در اطراف این شیارها که ناشی از بار برشی ایجاد شده بواسطه خمش در محور خنثی آنها میباشد و به علت رفتار تغییر فرم پذیر فلزات، یک ناحیه پلاستیک در اطراف این شیارها تشکیل میشود که شکل و اندازه آن اثر شایان توجهی بر روی رفتار شکست سازه و واماندگی آن دارد. در این مقاله ناحیه پلاستیک برای شیارهایی با زاویه دهانه متفاوت در دو حالت تنش و کرنش صفحهای در بارگذاری برشی خالص (مودII بررسی شده و رابطهای تحلیلی برای شعاع بی بعد ناحیه پلاستیک اطراف شیارها ارائه گردیده است. از جمله پارامترهای مهم در بررسی ناحیه پلاستیک، مساحت ناحیه پلاستیک و اندازه آن در امتداد محور شیار میباشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شکل ناحیه پلاستیک برای شیارها شبیه شکل این ناحیه برای ترکها میباشد و برای تمامی زوایای دهانه شیار تغییر حالت از تنش به کرنش صفحهای بر روی شکل ناحیه پلاستیک روبروی شیار تأثیر چندانی نداشته،بیشتر ناحیه پلاستیک پشت شیار را تحت تأثیر قرار داده است به صورتیکه با افزایش ضریب پوآسون مساحت این ناحیه به مقدار بسیار کمی کاهشپیدا کرده است. همچنین مشاهده میشود که در مودII بارگذاری، افزایش ضریب پوآسون تغییری در شعاع ناحیه پلاستیک در امتداد محور شیار ایجاد نمیکند.