سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عماد رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدهی فنی و مهندسی، بخش مهندسی مکانیک، دا
حسن مسلمی نائینی – استاد، دانشکدهی فنی و مهندسی، بخشمهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
حامد دیلمی عضدی – استادیار، گروه مهندسی مکانیک، ساخت و تولید، دانشکدهی فنی مهندسی اراک
سیدجلال هاشمی – دانشجوی دکتری، دانشکدهی فنی و مهندسی، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه تر

چکیده:

در این تحقیق فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی ورقهای ترکیبی از جنس فولاد کربنیSt12 به وسیلهی روش اجزاء محدود و به کمک نرمافزارAbaqus/Explicit تحلیل شده و منحنی ناحیهی کاری بر اساس پارگی برای نسبتهای ضخامت متفاوت بررسی شده است. مطالعهی نمودارهای ناحیهی کاری بدست آمده برای لوحهای ترکیبی متفاوت و مقایسهی آنها، امکان شناخت بیشتر فرآیند رافراهم میکند. نتایج عددی بدستآمده مطابقت نسبتا خوبی با نتایج محققین دیگر دارد. با توجه به این نتایج، مشاهده میشود که نسبت ضخامت لوحهای ترکیبی، ناحیهی کاری را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار میدهد، همچنین دیده میشود که مرزهای پارگی یک لوحترکیبی به مرزهای پارگی لوح ورق پایهی نازک تشکیلدهندهی آن در منحنی ناحیهی کاری بسیار نزدیک است