سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه نصرالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی
مریم کشاورزی – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران
مسعود شیدایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

با۴گونه ازAnchusa علفهای هرزتیره گاوزبان درایران میب اشد گونه های این جنس درزیستگاه های مختلف و بصورت خودرو حضور دارند تفکیک گونه های آن عمدتا برمبنای صفاتی چون منظم یا نامنظم بودن جام گل و افراشته بودن لوله جام و شکل فندقه می باشد بررسی ویژگیهای ریختی سطح میوه منبعی مناسب درمطالعات تاکسونومیکی است لذا دراین مطالعه بطور مجزا به بررسی تنوع ریخت شناسی فندقه درجمعیت های مختلف از گونه ها و واریته های مربوط به Anchusa پرداخته شدهاست درمجموع ۸ صفت کمی و کیفی ریختی میوه در۱۲ جمعیت از ۴ گونه بررسی شد با تجزیه و تحلیل داده های ریختی با نرم افزار SPSS ver19 ارزش صفات درتفکیک گونه ها مورد بررسی واقع شد تا کلید شناسایی مناسبی برای گونه ها تهیه گردید نتایج آماری موید آنست که با صفات انتخابی میتوان کلید کارامدی ارایه داد و به خوبی این گونه ها را از یکدیگر تفکیک نمود.