سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داریوش فتحی – مربی پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و
غلامحسین داوری نژاد – دانشیار گروه علوم باغبانی
ساجده کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشدباغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مش

چکیده:

در این آزمایش تغییرات مورفولوژیکی اندام های یک گل در طول زمان بر روی سه رقم آلبالوی مجارستانی به اسامی سیگانی، بوترمو و آردی جبیلیوم طی دو سال بررسی شد و مراحل فنولوژیکی گل برای هر رقم در چهار جهت جغرافیایی با بررسی ساعت به ساعت فاکتورهای مورفولوژیکی گل مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر این دینامیک گلدهی در این سه رقم بررسی شد. در تعیین دینامیک گلدهی عواملی مانند آغاز گلدهی، پیک گلدهی و پایان گلدهی ارزیابی شد. سه رقم مورد نظر در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد آزمایش قرار گرفتند و نتایج حاصل از بررسی های فوق ب هوسیله آزمون دانکن مقایسه شد . نتایج نشان می دهد که فاکتو رهای اقلیمی از قبیل درجه حرارت هوا و رطوبت نسبی روی دور ههای زیست پذیری اندام های جنسی آلبالو تأثیر می گذارد.