سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مینا خطیبی مهر – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی
محمد حسین آدابی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
رضا موسوی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
حسین وزیری مقدم – عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

نهشته های ائوسن در منطقه بلداجی واقع در استان چهارمحال و بختیاری شامل کربنا تهای سازند جهرم با سن ائوسن میانی تا ائوسن بالایی با ١٧٢ متر ضخامت می باشد. قاعده مقطع مورد مطالعه را مارن ها و شی لهای سازند پابده تشکیل م یدهد. مارن ها و شی لهای مذکور توسط ضخامت قابل ملاحظه ای از واریزه پوشیده می باشد. مطالعه میکروفاسیسهای این ناحیه منجر به شناسایی ٩ رخساره شامل: ١) مارن ٢) پلانکتونیک فرامینیفرا نومولیتیده دیسکوسیکلینیده وکستون ٣) رخساره برش آهکی (نهشتههای توربیدایتی) ۴) بایوکلاست دیسکوسیکلینیده نومولیتیده (پوسته های بزرگ و باریک) وکستون – پکستون/ فلوتستون-رودستون ۵) بایوکلاست دیسکوسیکلینیده نومولیتیده (پوسته- های آوچک و عدسی شکل) وکستون – پکستون ۶) کورالینا سهآ دیسکوسیکلینده نومولیتیده فلوتستون-رودستون ٧) بایوآلاستیک نومولیتیده آلوئولینیده پلوئید وآستون پکستون/ فلوتستون- رودستون ٨) فرامینیفرا بدون منفذ پلوئید پکستون- رودستون ٩) آلوئولینا میلیولید اینتراآلاستیک پلوئیدال پکستون-گرینستون گردید. محیط رسوبی تهنشست آنها در یک شلف کربناته از نوع حاشیهدار میباشد. با ترسیم ١٧ نمونه از مقادیر ایزوتوپ اکسیژن δ۱۸O و کربن δ۱۳C ملاحظه می شود که بیشتر نمون هها در نزدیکی یا درون محدوده ایزوتوپی سنگ آه کهای آراگونیتی واقع م یشوند و روند دیاژنز تدفینی در حضور مواد آلی را نشان م یدهند. دمای اولیه دیاژنتیکی تدفین رسوبات ائوسن برش بلداجی با استفاده از سنگین ترین ایزوتوپ اکسیژن ۱۸ PDB -3/72% ٢٩ درجه سانتی گراد محاسبه شده است.