سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید محسن عزیزی – دانشجوی کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان
عبدالخالق دلیجه – دانشجوی کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان
احمدرضا نصر – استاد دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست مولفه های کارآفرینی در برنامه ی درسی هنرستان های فنی و حرفه ای می باشد. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه هنرآموزان و هنر جویان سال سوم هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ می باشد، که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، تعداد (۶۰) نفر برای جامعه هنرآموزان و تعداد (۱۷۵) نفر برای جامعه هنر جویان برآورد گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. جهت تجزیه و تحلیل سوال های پژوهش از آزمون T مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد، برنامه درسی فنی و حرفه ای از دیدگاه هنرآ»وزان و هنر جویان در سه حیطه هدف، محتوا و راهبردهای یاددهی-یادگیری در جهت آموزش کارآفرینی تدوین شده است، ولی در دو حیطه ی دیگر یعنی راهبردهای مدیریت کلاس درس و شیوه های سنجش نظر هنرآموزان و هرن جویان با یکدیگر متفاوت می باشد.