سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رستم شعبانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
مریم مجیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
فاطمه عابدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده:

در این تحقیق پیش تغلیظ یون سرب به وسیله استخراج فاز جامد با استفاده از کربن اکتیو اصلاح شده با ال – هیستیدین موررد بررسی قرار گرفت. تاثیر عواملی مانند pH محلول نمونه و مقدار کربن اکتیو، حجم نمونه، زمان چرخش، نوع شوینده و مزاحمت های یونی برروی درصد بازیابی مورد بررسی و بهینه سازی قرار گرفت. فاکتور پیش تغلیظ بدست آمده برای سرب برابر ۱۰۰ نانوگرم برمیلی لیتر و حدتشخیص نسبی سرب ۳/۷ نانوگرم بر میلی لیتر بدست آمد. درصد انحراف استاندارد نسبی تحت شرایط بهینه برای سرب کمتر از ۲درصد ( ۶ بار تکرار) گزارش شد. این روش بطور رضایت بخشی برای تعیین مقادیر ناچیز سرب در نمونه های آب به کار گرفته شد.