سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حیدر مسگراف – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت کرمانشاه
محمد سلطانیان – استادیار دانشکده بهداشت
منوچهر امیدواری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
عاطفه ایسمانه – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

اثر غیر قابل انکار ید بر روی انسان در تمامی مراحل زندگی و بیماریهای ناشی از عدم و یا کمبود آن عقب ماندگی ذهنی و هزینه های هنگفت درمان و نگهداری را به دنبال دارد. لذا بهترین روش پیشگیری از این معضل اجتماعی افزودن ید به نمک طعام یا مواد غذایی است، که مصرف عامه دارد. در این بررسی از دو روش برای تعیین میزان ید در نمکهای موجود استفاده شد . اولی استفاده از کیت های ید سنجی و دوم از روش تیتراسیون در آزمایشگاه. تعداد نمونه در روش اول از ۴۰۰ محل توزیع غذا نظیر رستوران، اغذیه فروشی، سربازخانه تست ید سنجی انجام شد تعداد نمونه در روش دوم ۳۹ نمونه از ۱۱ مارک نمک و یک نمونه تاریخ مصرف گذشته و یک مارک تکراری با بسته بندی متفاوت بود. از روش تیتراسیون و روش استاندارد متد برای اندازه گیری ید و حجم ناخالصی موجود در نمونه های برداشتی و برای تحلیل نتایج از جداول استانداردهای نمک یددار ایران استفاده گردید . در ۴۰۰ نمونه آزمایش یا کیت ید سنجی در تمامی نمکها ید وجود داشت در ۳۹ آزمایش انجام شده بر روی ۱۱ مارک نمک نمونه برداری شده غیر از سه مارک ید بقیه نمونه نمکها در محدوده ۲۵ تا ۵۲ گاما بوند از سه مورد ذکر شده یک مورد ید موجود در محدوده ۱۵-۱۳ گاما و دو مورد دیگر ید موجود آن در محدوده ۷۵-۶۵ و ۶۸-۶۲ گاما بودند.مقایسه نتایج حاصله از تیتراسیون نمونه ها با استانداردهای آمریکا و سوئد و ایران نشان داد که میزان ید در نمکهای مورد آزمایش حداقل ۱۳ گاما و حداکثر ۷۵ گاما در یک مورد نمونه تاریخ مصرف گذشته میزان ید در محدوده ۵۲-۴۵ گاما بود چون قبل از تاریخ انقضاء آزمایش ید موجود انجام نشده، بنظر ارزش زیادی در تحلیل ندارد در ۱۰ مارک نمک نمونه های مورد آزمایش و مقایسه آن با استاندارد ایران در محدوده خوب و قابل بوده است و سهنمونه از دو مارک نمک در محدوده غیر قابل قبول استاندارد ایران بودند چهار مارک نمونه ها دارای ناخالصی بالا ( ۸ درجه) و شش مارک دارای ناخالصی کم ( ۲ درجه ) و سه مارک دارای ناخالصی متوسط ( ۴ درجه ) بودند .تحقیقات دیگری حدود یدات نمک طعام را در ایران ۳۰-۱۵ گاما توصیه می کند. در بررسی دیگری آگاهی مردم از مصرف ید در برخی مناطق آگاهی را نامطلوب یافتند.