سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا منتظرابدی – عضو هیئت علمی ، گروه فیزیک پزشکی ، دانشکده پزشکی افضلی پور ، دانشگاه عل
محمد احمدیان – عضو هیئت علمی ، گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ، دانشگاه علو
محمدرضا واحد – عضو هیئت علمی ، گروه فیزیک پزشکی ، دانشکده پزشکی افضلی پور ، دانشگاه عل
پروین برهانی – عضو هیئت علمی ، گروه رادیولوژی ، دانشکده پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشک

چکیده:

رادون یک نوع گاز نجیب است که منشاء طبیعی داشته و بنابراین ممکن است در مکان های متفاوتی مانند خاک ، آب و هوا یافت شود. اندازه گیری رادون در محیط های مسکونی از اهمیت زیادی برای سلامت انسان از لحاظ ایجاد سرطان در دستگاه تنفسی برخوردار می باشد. Rn-222 به تنهایی مسئول نیمی از پرتو گیری طبیعی به وسیله انسان می باشد که بیشتر از طریق تنفسی بر انسان اثر می گذارد. روش : در این مطالعه غلظت گاز رادون در هفت خوابگاه دانشجویی تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان با استفاده از روش Lucas cell technique که از سیستم پرتابل (SILENA mod. 5S) PRASSI تشکیل شده ، اندازه گیری شد. این تحقیق در طول فصل زمستان با توجه به بالا بودن غلظت رادون در این فصل به دلیل بسته بودن فضای اتاق ها انجام گرفت. یافته ها : در این تحقیق بیشترین میزان گاز رادون اندازه گیری شده مربوط به خوابگاه بوستان ۱ با میزان ۲۴/۵Bq/m3 بود. میانگین غلظت رادون در همه خوابگاهها ۴/۷۰Bq/m3 که پایینتر از سطح استاندارد می باشد. نتیجه گیری : نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در تمامی خوابگاه ها میزان گاز رادون کمتر از میزان طبیعی (۴۸Bq/m3) و پایینتر از سطح استاندارد می باشد.