سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوشین پارسامنش – دانشجوی کارشناسی ارشد و استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
منوچهر زرین کفش – دانشجوی کارشناسی ارشد و استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
سیدصابر شاهویی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

چکیده:

کربن آلی خاک، حلقه مهم و فعالی در چرخه جهانی کربن است و بر همکنش معنی داری با چرخه سایر عناصر در طبیعت دارد. بی تردید کربن آلی خاک نقش غیر قابل جایگزینی برای حفظ و بهبود کیفیت زیست بوم ها برای کلیه موجودات از جمله انسان دارد. مقدار کربن در خاک های مختلف با یکدیگر تفاوت های فاحش داشته و هریک از انواع خاک ها می تواند مقادیر متفاوتی کربن را در خود ذخیره کند. مطالعه فوق به منظور بررسی رابطه کربن آلی با عمق در خاک های ورتی سول (سری سرتیپ آباد) و اینسپتی سول (سری توللی) در جنوب دشت بیله ور استان کرمانشاه در پاییز سال ۱۳۸۹ انجام پذیرفت. نتایج مطالعات نشان داد که میزان کاهش کربن آلی با عمق در ورتی سول ها بدلیل پدیده پدوتوربیشن و کشت و کار کندتر می باشد. ایجاد کمپلکس رس – هوموس قوی در ورتی سول ها سبب می شود میزان کربن آلی بیشتری را نسبت به اینسپتی سول ها در اعماق خود ذخیره نمایند. توزیع کربن آلی با عمق در پروفیل های شاهد هر دو خاک ورتی سول و اینسپتی سول از تابع لگاریتمی پیروی کرده و ضرایب همبستگی به ترتیب ۸۸/۰- و ۹۳/۰- می باشد