سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جهانگیر عابدی کوپایی – گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدفرهاد موسوی – گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مینا ناظمی – گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
رقیه رضایی – گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

زه آب حاصل از زهکشی اراضی کشاورزی شامل مواد و ترکیبات مختلفی است که میتواند مستقیماً به پهنه های آب سطحی نظیر رودخانه، دریاچه، دریا، اقیانوس و یا زهکشهای انتهایی تخلیه گردد و یا از طریق تزریق، وارد آبهای زیرزمینی شود. هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه فیلترهای شنی و فیلترهای چندلایه حاوی شن و مواد جاذب مختلف آلی و معدنی ارزان قیمت برای کاهش ورود شوری به آبهای سطحی و زیرزمینی و یافتن روشی برای خروج کامل آنها از زهآب و استفاده مجدد از آن میباشد. بدین منظور آزمایشی با ۴ تیمار شن، شن زئولیت، شن میوه کاج و شن – – – پوشال جو و ۳ تکرار طراحی گردید و محلولی با هدایت الکتریکی ۰۲ دسیزیمنسبرمتر از ستونها عبور داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که هر ۴ تیمار کارائی کاهش شوری را دارد. حداکثر جذب ۲۰ درصد توسط ستون شن میوه کاج – نشاندهنده کارائی بالاتر این جاذبها در مقایسه با دیگر جاذبهای مورد استفاده در این مطالعه بود.