سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ملیحه مرادزاده – کارشناس مرکز تحقیقات بیوشیمی و اختلالات متابولیک دانشگاه علوم پزشکی
فاطمه مرادزاده – کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه کرج
کمال قاسمی بزدی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور گرگان

چکیده:

پنبه از نظر اقتصادی و تجاری دارای اهمیت فوق العاده است ولی درسالهای اخیر سطح زیرکشت آن در ایران کاهش یافته است جهت بهبود برنامه های اصلاحی پنبه می توان از روشهای کشت درون شیشه ای استفاده نمود. ولی با توجه به اینکه باززایی در گونه های جنس گوسیپیوم شدیدا وابسته به ژنوتیپ بوده و کشت بافت و باززایی از آن دشوار است موفقیت دراین زمینه مبتنی بر یک سیستم کارامد می باشد و لذا به دست آوردن دانش باززایی گیاه برای توسعه روشهای جدید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است بدین منظور این تحقیق که در موسسه تحقیقات پنبه کشور در گرگان انجام شد سه ریزنمونه مختلف حاصل از گیاه چه های هفت روزه و ریزنمونه جنیننارس ۳ تا ۴ روزه پس از گرده افشانی از دو رقم پنبه ساحل و ترمز – ۱۴ برروی محیط کشت MS حاوی دو ترکیب متفاوت از تنظیم کننده های رشد گیاهی ۲,۴-D و BAP در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار مورد بررسی قرارگرفتند.