سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا گلچین نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهار تهای هوش هیجانی بر رشد آن در دانش آموزان دبیرستانی می باشد. بدین منظور تعداد ۴۰۰ نفر دانش آموز دختر از میان دانش آموزان پایه اول و دوم دبیرستان شهرستان ۸۹ به طور تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه ۲۰۰ نفره (آزمایش و گواه) جایگزین – دزفول در سال تحصیلی ۹۰ شدند. پرسشنامه هوش هیجانی شوت، در مرحله پی شآزمون و پس آزمون اجرا گردید. گروه آزمایشی طی ۶ جلسه، مداخلات مبتنی بر آموزش مهار تهای هوش هیجانی را به صورت گروهی دریافت نموده و مقایسه نتایج آزمون ها در مراحل پی شآزمون و پس آزمون نشانگر تأثیر مداخلات در بهبود شاخص هوش هیجانی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل معنادار می باشد.