سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا مبارکی – دکتری داروسازی
فاطمه لطفی – کارشناس ارشد شیمی فیزیک
آزیتا میرکازهی – کارشناس ارشد شیمی فیزیک آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو د
عبدالواحد صفرزائی – کارشناس صنایع غذایی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانش

چکیده:

سابقه و هدف: برنج مهمترین غله وارداتی از کشور پاکستان بوده و دارای بازار مصرف فراوان و عامه پسندی در ایران می باشد. برنج به عنوان یک ماده غذایی از منابع اصلی فلزات سنگین از جمله کادمیوم محسوب می شود از این رو وجود این عنصر که دارای اثرات نامناسب بر روی سیستم تنفسی، بوجود آوردن سموم کبد و کلیوی، بیماری مغز استخوان و اختلال در سیستم عصبی بوده می تواند از عوامل خطرناک تهدید کننده سلامتی بشر باشد. لذا در بررسی حاضر نمونه های برنج زرد و سفید پاکستانی وارداتی پر مصرف در زاهدان از نظر میزان فلز کادمیوم مورد ارزیابی قرار گرفته است. مواد و روش ها: ۰۵ نمونه برنج شامل ۵۰ نمونه برنج زرد و ۵۰ نمونه برنج سفید پاکستانی پر مصرف درسال ۰۳۳۵ از پنج مرکزپخش عمده در بازار شهر زاهدان جمع آوری گردید و میزان کادمیوم پس از هضم با مایکروویو مدل QW-Ave 7000 بوسیله طیف سنج جذب اتمی مجهز به کوره گرافیتی مدل Younglin AAS 8020 تعیین مقدار شد. یافته ها: میانگین میزان کادمیوم در نمونه های برنج سفید و زرد به ترتیب ۳۶/۲۴±۱۱/۱۲ ۰۳/ و ۷۴ ± ۵۳/۳۰ (ppb)Part per billion اندازه گیری شد. با استفاده از نرم افزار spss و تعیین ضریب همبستگی پیرسون r=53 ، بین میزان کادمیوم در نمونه های برنج سفید و زرد در سطح اطمینان ۳۳ درصد و میزان خطا ) P‹%۱ ( تفاوت معنی داری وجود دارد.