سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آنا عبدالشاهی – کارشناس نظارت برغذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشجو کارشناسی
سیدعلی مرتضوی – هیات علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
علی اکبر شعبانی – هیات علمی گروه بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
امیرحسین الهامی راد – هیات علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

مهمترین ارقام تجاری پسته دامغان شامل : اکبری، کله قوچی، خنجری، عباسعلی و شاه پسند از ایستگاه تحقیقات پسته دامغان تهیه گردید. روغن پسته با استفاده از حلال ان هگزان استخراج و ترکیب کمی و کیفی اسیدهای چرب توسط دستگاه گاز کروماتوگراف تعیین گردید. نتایج نشان داد که مقدار چربی در ارقام پسته در محدوده% ۶۴۷/۶۰– ۴۸۶/۵۲ بود. ترکیب اسیدهای چرب مشخص شده در روغن ارقام پسته به ترتیب شامل : میریستیک(%۱۰۸۰/۰ – ۰۸۱۰/۰)، پالمیتیک( %۱۰۷۵۰/۱۱- ۲۲۷۵/۱۰)، پالمیتولئیک( % ۰۱۸۰/۱- ۸۱۷۵/۰)، استئاریک(%۲۷۰۰/۱- ۱۰۱۰/۱)، اولئیک(%۲۴۳۵/۵۵- ۹۶۱۵/۴۸)، لینولئیک( %۸۸۴۰/۳۶-۴۸۲۰/۳۰)، لینولنیک(% ۸۴۰۵/۰- ۳۵۹۰/۰)، آراشیدیک( %۶۳۰۰/۰- ۳۸۵۵/۰) بود. از نظر اسیدهای چرب غیراشباع تفاوت آماری معنی داری( ۰۵/۰P< ) در بین ارقام وجود داشت. اسید اولئیک عمده ترین اسید چرب تک غیر اشباع و اسید لینولئیک عمده ترین اسید چرب چند غیر اشباع در روغن پسته بود. نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع در محدوده ۴/۷- ۷/۶ بود.