سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهه مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قوچان
علی محمدی ثانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قوچان

چکیده:

زیتون که با نام علمی اولئااوروپا می باشد از خانواده اولئاسه که هسته آن به عنوان یکی از ضایعات کشاورزی بدون استفاده دورریخته می شود برطبق خصوصیات این ضایعات به کمک روشهای عمل اوری فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی می توان از آنها استفاده مطلوبی کرد و از الودگی محیط زیست نیز پیشگیری نمود این تحقیق با هدف استفاده بهینه از هسته زیتون به عنوان بخش یا زمیوه که درکشاروزی به عنوان ضایعات مطرح است انجام گرفت ابتدا هرگونه ماده خارجی از هسته ها جدا شد و پس از تعیین محتوی رطوبت هسته ها میزان درصد چربی موجود درهسته زیتون به روش سوکسله استخراج شده و مکان استفاده آن درصنایع دارویی و غذایی بررسی شد.