سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد آخوندی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسل
سیدمحمدباقر زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش کسب و کار الکترونی
سیدفاطمه نورانی پهنه کلایی – کارشناس مدیریت بازرگانی، همکار پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر

چکیده:

امروزه نقش مسلم نوآوری و کارآفرینی در تحقق اقتصاد مبتنی بر دانش و نیل به توسعه پایدار در جوامع مختلف آشکار گردیده و به دنبال خود توجه بسیاری از محافل دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی از حیث نظریهپردازی و عرصه های تصمیمسازی و تصمیمگیری در سراسر دنیا را به خودمعطوف نموده است. در همین رابطه، نظر به اینکه دانشگاه به عنوان متولی اصلی تعلیم و تربیت منابع انسانی متخصص در جامعه، نقش اساسی را ایفا میکند، توجه به مقولهی کارآفرینی دانشگاهی و به تبع آن تربیت و آموزش دانشآموختگانی که دارای تواناییها و مهارتهای لازم برای راه اندازی یک کسب و کار مناسب باشند، امری ضروری و محتوم به شمار میآید. هدف این مقاله بررسی میزان پیادهسازی فرآیند کارآفرینی در یک محیط دانشگاهی با استفاده از تئوری مجموعههای فازی میباشد. نمونه آماری این تحقیق را ۷۵ نفر از اساتید دانشگاهی ودانشجویان نخبه مرکز علمی کاربردی سازههای سنگین مازندران تشکیل میدهند. به دلیل محدود بودن جامعه آماری، از روشهای نمونه گیری استفاده نشد و کل جامعه آماری مد نظر قرار گرفت. به منظور گردآوری دادهها بین اعضای جامعه آماری پرسشنامه توزیع گردید که روایی و پایایی آن مورد سنجش و تأیید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که در دانشگاه مورد بررسی میزان پیادهسازی فرآیند کارآفرینی به طور نسبی مطلوب میباشد. همچنین بین وضع موجود و ایدهآلِ معیارهای فرآیند کارآفرینی فاصله قابل توجهی وجود ندارد.