سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا فارسی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
خدایار همتی – اعضاء هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
عظیم قاسم نژاد – اعضاء هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
عبدالحسین رضایی نژاد – عضو هیات علمی گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده:

به منظور امکان استفاده از کروماتوگرافی مایع باکارایی بالا (HPLC) برای تجزیه اسانس و تعیین میزان اجزاء پولگون و ۱و۸- سینئول در اسانس نعناع (Mentha longifolia) در ۵ منطقه رویشی استان لرستان آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تکرار در تابستان ۱۳۸۷ انجام شد. مناطق مورد مطالعه شامل دورود، خرم آباد، بروجرد، ازنا و الشتر بودند. نمونه های گیاه نعناع در زمان تمام گل از نقاط مورد مطالعه برداشت شده و در سایه خشک شدند. اسانس گیری با دستگاه کلونجر انجام شد. برای تجزیه ابتدا استاندارد پولگون و ۱و۸-سینئول به دستگاه HPLC تزریق شد. پس از رسم منحنی کالیبراسیون و به دست آوردن معادله خط، تزریق نمونه ها انجام شد. با قرار دادن اعداد به دست آمده حاصل از سطح زیر پیک نمونه های مختلف در فرمول معادله خط به دست آمده، مقدار هر یک از مواد به دست آمد و بر حسب درصد بیان شد. نتایج نشان داد که میزان پولگون و ۱و۸- سینئول اسانس نعناع در مناطق مختلف با هم تفاوت دارد. بیشترین میزان پولگون دراسانس منطقه خرم آباد با ۱۷/۳۶ درصد به دست آمد که اختلاف معنی داری با میزان پولگون سایر مناطق نشان داد. کمترین میزان پولگون در اسانس مناطق الشتر با ۴/۱۰ درصد و بروجرد با ۷۳/۱۱ درصد دیده شد. همچنین بیشترین میزان ۱و۸- سینئول در اسانس منطقه خرم آباد دیده شد و کمترین میزان ۱و۸- سینئول در منطقه الشتر مشاهده شد.