سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرناز موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
عاطفه فعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و عضو باشگاه پژو

چکیده:

میخک Dianthus caryophillus یکی از با ارزشترین محصولات گلکاری دنیا میباشد که پرورش دهندهگان تصمیم دارند رقمهایی با خصوصیات جدید از این گل ایجاد کنند. تکنیکهای مهندسی ژنتیک همراه با کشت بافت روش انتشابی برای اصلاح و ارتقاء خصوصیات کیفی این گل ارایه میکنند. پاسخ گیاه در شرایط کشت بافت به فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی مانند ژنوتی تنویم کنندههای رشد و اجزاء محیط کشت همانند نمک های پرمصرف وابسته است این پژوهک با هدف دستیابی به شرایط مناسب برای رشد و شاخه زایی در شرایط درو شیشه صورت گرفت. این تحقیق در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه بروجرد انجام شد. در مرحله اول گیاه پایه استریل از بذرهای استریل موجود در محیط MS بدو هورمو تشکیل شد. بعد از ۴هفته قطعات دوگرهای ازگیاه استریل به محیط MS حاوی ۰/۵میلی گرم در لیتر NAA و ۱ میلی گرم در لیتر BAP ا غلظتهای متفاوت CaCl 1 mmol/l 6 ، ۴/۵ ، ۳ ، ۱/۵ ، ۰ منتقل شدند. بعد از ۴هفته آنالیز دادهها در قالب طرح کاملا تصادفی با ۱ تکرار انجام شد و میزا پارامترهای رشد گیاه و میزا پروتئین گیاه بررسی شد. این داده ها در سطح (فرمول در متن اصلی مقاله) معنی دار بودند. یافتهها نشا میدهد که محیط حاوی CaCl 1 mmol/l 4/5 شرایط بهینه رشد را دارا می باشد و با افزایک غلوت نمک پارامترهای رشد و میزا پروتئین افزایش پیدا کرد.