سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرناز موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عاطفه فعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

میخک Dianthus caryophyllus L.ازخانواده کاریوفیلاسه یکی ازمهمترین محصولات شاخه بریده می باشد استفاده ازشیوه های نوین ازدیاد گیاهان مانندکشت بافت سبب کوتاه شدن چرخه های تکثیر گیاهان از جمله گیاهان زینتی شده است با استفاده از این تکنیک میتوان شرایط بهینه برای رشد گیاهان را فراهم کرد که این رشد به فاکتورها و عوامل متعددی ازجمله نمکهای پرمصرف وابسته می باشد این پزوهش با هدف دستیابی به شرایط مناسب برای رشد و شاخه زایی درشرایط درون شیشه صورت گرفت درمرحله اول گیاه پایه استریل از بذرهای استریل موجود درمحیط ms بدون هورمون تشکیل شد بعداز۴ هفته قطعات دو گره ای از گیاه استریل به محیط MS حاوی ۰/۵ میلی گرم درلیترNAA و ۱ میلی گرم درلیتر BAP با غلظت های متفاوت ۰و۱/۵و۳و۴/۵و۶mmol/l CaCl2 منتقل شدند بعداز۴ هفته انالیز داده ها درقالب طرح کاملا تصادفی با ۵تکرار انجام شد و میزان پروتئین قند محلول و نامحلول گیاه بررسی شد.