سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن فتحی – کارشناس ارشد اقتصاد کارشناس صدور بیمه های مسئولیت در شرکت بیمه پارسیا

چکیده:

اساس تحقیق جامعه مدنی منوط به قانون مند کردن روابط اجتماعی آحاد جامعه و حرکت حول محور قانون و نهادینه کردن رفتار های اجتماعی و اقتصادی بر مبنای اصول مدنی است. با عنایت به این موضوع مهم که یکی از عوامل قانونگذاری، زیر بار مسئولیت نرفتن افراد است، ساز و کار بیمه و به طور مشخص بیمه های مسئولیت می توانند ایجاد کننده سپر حمایتی در این زمینه باشند و در نتیجه آحاد کنش های منفی در برابر مسئولیت های اجتماعی از خود نشان نخواهند داد. افزون بر این در بسیاری از حرفه ها و فعالیت های اقتصادی و تولیدی جامعه، ضوابط مسئولیت به طور کلی و عام تعریف شده است ولی با حضور بیمه مسئولیت، دست اندرکاران هر امری را به این اندیشه وا می دارد که با همکاری کارشناسان صنعت بیمه به تدوین مسئولیت ها به طور شفاف برای تنظیم بیمه نامه بپردازند. به عبارت دیگر حضور بیمه مسئولیت در عرصه حرفه ها و فعالیت هایی که مسئولیت ها و ضوابط تقصیر به روشنی تعریف نشده است، به تعریف مسئولیت های مفروض که ناقص موازین نباشد منجر و موجب ارتقای سلیقه های جامعه در بعد مسئولیت پذیری می شود. در این تحقیق، تقاضای بیمه های مسئولیت در بنگاه های بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است و میزان اهمیت و تاثیر گذاری متغیر خسارت پرداختنی بر تقاضای بیمه های مسئولیت اندازه گیری شده است. برای این منظور از نرم افزار MICROFIT و روش اقتصاد سنجی ARDL (خود بازگشتی با وقفه توزیعی) استفاده شده است. قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی شامل کل کشور و قلمرو زمانی تحقیق دوره ۱۳۸۶-۱۳۵۷ می باشد. نتایج تحقیق مشخص می کند که بین خسارات پرداختی بیمه های مسئولیت و تقاضای بیمه های مسئولیت رابطه مثبت و معنی داری دارد و اگر میزان خسارت پرداختنی بیمه های مسئولیت یک درصد افزایش یابد، تقاضای بیمه های مسئولیت ۰/۲۴ درصد افزایش می یابد.