سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میکائیل ابراهیمی – دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا
شهرام توفیقی –
روح ا… زابلی –
احمد عامریون –

چکیده:

پرونده الکترونیک سلامت شامل هرنوع اطلاعاتی که مربوط به سلامت جسمی یاروانی یا وضعیت یک فرد که درسیست م های الکترونیکی ثبت و درسطوح سازمانی اجرا می شود و اهمیت فرهنگ سازمانی درمیزان موثر بودن برپذیرش اجرای پرونده الکترونیک سلامت بسیارفوق العاده است هدف این پژوهش بررسی میزان پذیرش فرهنگ سازمانی جهت اجرای پرونده الکترونیک سلامت دریک سازمان بیمه گر بوده است این پژوهش یک مطالعه توصیفی و مقطعی cross-sectional بود و داده ها توسط پرسشنامه خود ساخته پس از تایید روایی و پایایی با آزمون T-TEST جمع آوری و توسط نرم افزار spss.v.14 بصورت درصد فراوانی میانگین و تجزیه و تحلیل شد و جامعه پژوهش نیز از مدیران و کارکنان یک سازمان تشکیل شده است. نتایج بررسی نشان داد ۶۰ درصد از پرسش شوندگان وضعیت فعلی را دربخش عوامل فرهنگی دراجرای پرونده الکترونیک سلامت مطلوب اعلام کرده اند.