سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مونا لیاقت – دانش آموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
فرهاد خرمالی – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدعلیرضا موحدی نائینی – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل دردی پور – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

اطلاع از وضعیت و میزان عناصر غذائی ضروری گیاه نظیر پتاسیم در خاک، بمنظور رسیدن به توسعه پایداراهمیت زیادی دارد. پتاسیم، سومین عنصر کودی مهم بعد از نیتروژن و فسفر است و با توجه به نقشهای آنزیمی وکوانزیمی در گیاه، عنصر ضروری گیاه بشمار میرود. پتاسیم به چهار شکل مختلف در خاک وجود دارد، ولی تنها دوشکل پتاسیم محلول و تبادلی، براحتی قابل استفاده گیاهان میباشند. بدلیل نقش اساسی این عنصر در گیاه، در این تحقیق ب بررسی میزان پتاسیم قابل استفاده گیاهان در خاکهای غرب استان گلستان پرداخته شد. ۲۰ نمونه خاک،جهت بررسی ویژگیهای فیزیکی – شیمیائی خاک و کانیشناسی از ۳ خاکرخ منتخب از نتیجه خاکرخهای شاهدموجود در نقشههای قدیم جمع آوری شدند، که از شمال به جنوب در راستههای اینسپتیسولز (خاکرخ ۱)، مالیسولز(خاکرخ ۲) و آلفیسولز (خاکرخ ۳) قرار داشتند. بررسیها نشان دادند مقدار مناسب رس خاک و موادآلی و نیز غالب بودن نوع کانی اسمکتیت در جزء رس خاکرخ ۲، سبب شده این خاک، میزان پتاسیم قابل استفاده گیاه بیشتری نسبت به سایر خاکهای مورد مطالعه داشته باشد. حال آنکه حضور کانیهای تثبیت کننده در خاکرخ ۱ و خاکرخ ۳ و نیزوجود شرایط احیا در خاکرخ ۳، سبب تثبیت پتاسیم و کاهش میزان پتاسیم قابل استفاده گیاهان در این خاکها شده است. در نتیجه اطلاع از میزان پتاسیم خاکها جهت برآورده نمودن نیاز غذائی گیاه و ایجاد امنیت غذائی، که از اهداف توسعه پایدار است ضروری است و میتوان با توجه به آن مدیریت مناسب خاک و نیز توصیه کودی بر حسب ضرورت صورت گیرد.