سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا هوشمندفر – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه
داود ارادتمنداصلی –

چکیده:

در مطالعه حاضر اثر مخلول فلزات سنگین شامل کادمیم مس و روی در PH های مختلف بررشد طولی اندام هوایی و جذب فلزات سنگین بوسیله گیاه شبدر بصورت گلدانی و در شرایط کنترل شده نور ودما مورد بررسی قرارگرفت. مخلوط فلزات سنگین در میزان ۶۰ppm از هریک از فلزات ذکر شده تهیه و در ph های مختلف در سه سطح شامل ۴/۸ ، ۶و ۷/۲ بررسی شد نتایج به دست امده دراین ازمایش نشان داد که اثر pH بر رشد طولی اندام هوایی شبدر در شرایط وجود و عدم وجود مخلوط فلزات سنگین معنی دار نمی باشد ولی اختلاف معنی داری در سطح یک درصد اماری بین رشد طولی اندام هوایی در تیمار شاهد و تیمار حاوی مخلوط عناصر سنگین مشاهده گردید. در رابطه با میزانجذب کادمیم با جذب ۱۳۰، ۱۲۵ و ۱۱۶ ppm و روی به میزان مقادیر ۱۰۹ ، ۱۰۲ و ۱۰۱ ppm رتبه اول و دوم را در جذب فلزات سنگین به دست اوردند و عنصر مس در رتبه سوم قرارگرفت.