سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

چکیده:

شهرک ها و نواحی صنعتی یکی از اجزاء و برنامه های توسعه و برنامه ریزی بخش صنعتی می باشند که همراه با برنامه ریزی سایر بخش ها، برنامه توسعه اقتصادی کشور را تشکیل می دهند. استقرار این شهرک های صنعتی در استان های مختلف کشور، اثرات زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی بسیاری را بر منطقه به ویژه جامعه روستایی به دنبال داشته است. مسئله اساسی حاضر نامشخص بودن میزان تاثیر شهرک های صنعتی در مناطق روستایی است که محقق را بر آن داشت تا ضمن بکارگیری ابزار مناسب اقدام به بررسی آثار شهرک صنعتی شهرستان سردشت بر نواحی روستایی همجوار گردد. هدف از پژوهش بررسی میزان تاثیر شهرک صنعتی بر روستاهای همجوار شهرستان سردشت در سال ۱۳۹۰ می باشد که با استفاده از روش توصیفی انجام شد. آمار این تحقیق روستاییان همجوار شهرستان سردشت می باشند که از بین آنها با استفاده از جدول مورگان تعداد ۸۶ نفر بصورت ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و ضریب تحلیل رگریسون استفاده شده است..