سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین شمسی محمودآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
عباس زارع زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
فریده گشسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظور بررسی میزان و درصد اسانس سه گونه آویشن دنایی ، آناتولی و باغی درمرحله قبل گلدهی آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی استان یزد انجام شد .در این آزمایش میزان اسانس و درصد اسانس سه گونه مذکور درمرحله قبل گلدهی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که درمرحله قبل گلدهی اختلاف معنی دار بین این سه گونه ازنظرمیزان اسانس وجودداشت ( p ≤۰٫۰۵ ) . اماازلحاظ درصد اسانس ا ختلاف معنی دار بین سه گونه مشاهده نشدوهمه دریک گروه آماری مشترک قرارگرفتندمقایسه میانگین انجام شده نشان داد که گونه دنایی ازنظرمیزان اسانس تولیدی درسطح بالاتری نسبت به دوگونه دیگرقرارداشت