سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین شمسی محمودآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
عباس زارع زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
فریده گشسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی میزان و درصد اسانس سه گونه آویش دنایی Thymus daenensis آناتولی Thymus fallax و باغی Thymus vulgaris در زمان گلدهی کامل آزمایشی بصورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۸ درایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی استان یزد انجام شد دراین ازمایش میزان و درصد اسانس سه گونه مذکور درزمان گلدهی کامل مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان دادکه در زمان گلدهی کامل اختلاف معنی دار بین این سه گونه از نظر میزان اسانس وجود داشت p ≤۰٫۰۵ . اما از لحاظ درصداسانس اختلاف معنیدار بین سه گونه مشاهده نشد و همه دریک گروه آماری مشترک قرارگرفتند مقایسه میانگین انجام شده نشان داد که گونه دنایی Thymus daenensis از نظر میزان اسانس تولیدی در سطح بالاتری نسبت به دو گونه دیگر قرار داشت.