سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الهام دانشفر – دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی
علی کوه خیل – دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی
سید محمد احمدی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی
رضا امید بیگی – استاد فقید گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گلگاوزبان ایرانی از خانواده گاوزبان و جنس اکیوم است. با توجه به اطلاعات کم مرتبط با روغن گلگاوزبان ایرانی، هدف از انجام تحقیق، اندازهگیری وزن هزار دانه، بررسی میزان و اجزاء تشکیل دهندهی روغن می باشد. استخراج روغن بذر توسط سوکسله انجام شد و ترکیبات روغن با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی شناسائی شدند. نتایج نشان داد که میزان روغن بذرهای گل گاو زبان ایرانی در حدود ۳۶ درصد بود. در ترکیب روغن، هفت اسید چرب شناسایی شد. اسید لینولنیک (۴۰/۲ درصد)، اسید لینولئیک (۱۸/۵۸ درصد) و اولئیک (۱۴/۰۶ درصد) عمده ترین اسیدهای چرب روغن بودند. وجود اسید گامالینولنیک (۶/۴۴) که از اسیدهای چرب امگا سه می باشد، در تجزیه روغن تشخیص داده شد.