سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزانه چاهوشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست
افشین تکدستان – استادیار دانشگاه جندی شاپوراهواز
فروزان فرخیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

یکی ازباارزشترین اجزای موادزائد جامد دربین پسماندهای شهری کاغذومقوا می باشد که به عنوان سلطان زائدات لقب گرفته است تحقیق حاضردرمورد میزان و درصد ۹دسته ازا نواع کاغذومقوا که شام لروزانه کتاب و مجله ها کاغذهای چاپی و تبلیغاتی تجاری کاغذهای اداری و پرینتی کاغذومقواهای جعبه ای کاغذهای بسته بندی کاغذتیشو کاغذهای مقوایی موجدار و سایرکاغذها درایتسگاه انتقال حمل مناطق ۸گانه کلانشهر اهواز میباشد و مدیریت صحیح این نوع زائدات با همکاری سازمان بازیافت مورد بررسی قرارگرفته است نمونه برداریدرطی شش ماه دردو فصل خشک و ترانجام گرفته است و روش نمونه گییر بصورت تکنیک ۱/۴انجام و نمونه ها انالیز فیزیکی شدند و میزان کاغذومقوا و درصد و انواع آنها نسبت به انواع دیگر پسماندهای شهری اهواز تعیین مقدارگردید نتایج بدست آ»ده از این پژوهش نشانداد که کاغذومقوا ۱۴/۹۷درصد ازکل پسماند شهراهواز را تشکیل میدهند که ازبین انواع کاغذومقوا کاغذمقوایی موجدار با ۳٫۲۱ درصد بیشترین و کاغذهای چاپی و تبلیغاتی تجاری با ۰٫۷۶ درصد کمترین میزان را تشکیل میداند که به ترتیب ۲۱/۴درصد و۵/۳درصد ازکل کاغذومقواها را شامل میشوند.