سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا بهرامی – دکتری مدیریت دولتی،استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
رضوان نوری علویجه – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
فاطمه اسدی – کارشناسی ارشد آمار

چکیده:

این پژوهش با هدف تعیین میزان تاثیر گذاری عوامل مختلف شغلی(نوع کار، نقش فرد درسازمان،روابط با همکاران وساختار سازمانی) بر میزان استرس پرستاران بیمارستان تهران کلینیک انجام شد. در این پژوهش ۵۱ نفر از ۱۱۱ پرستار بیمارستان تهران کلینیک انتخاب وبا استفاده ازپرسشنامه استرس شغلی مورد بررسی قرار گرفتند و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی ساده بود.با توجه به یافته های پژوهش بعد نوع کار بیشتر از سایر ابعاد در ایجاد استرس شغلی پرستاران بیمارستان تهران کلینیک تاثیر گذار است.پس در بروز استرس لازم است مدیران برنامه هایی را برای پیشگیری از استرس شغلی به اجرا در آورند