سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریده گشسبی – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
حسین شمسی محمودآبادی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
عباس زارع زاده – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده:

به منظوربررسی میزان و درصد اسانس سه گونه آویشن دنایی ،(Thymus daenensis) ، آناتولی (Thymus fallax) و باغی (Thymus vulgaris) درزمان گلدهی کامل، آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی درسه تکرار درسال ۱۳۸۸ درایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی استان یزد انجام شد .دراین آزمایش میزان ودرصد اسانس سه گونه مذکوردرزمان گلدهی کامل مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که درزمان گلدهی کامل اختلاف معنی داربین این سه گونه ازنظرمیزان اسانس وجودداشت ( ۰٫۰۵≥P) اما ازلحاظ درصداسانس اختلاف معنی داربین سه گونه مشاهده نشد وهمه دریک گروه آماری مشترک قرارگرفتند. مقایسه میانگین انجام شده نشان داد که گونه دنایی (Thymus daenensis) ازنظرمیزان اسانس تولیدی درسطح بالاتری نسبت به دوگونه دیگرقرارداشت.