سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا یوسف نژاد – دانشجوی دکتری -دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید زراعتگر – استادیار -دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

از سال ها پیش مساله برخورد شناورهای تندرو به سطح آب مورد توجه محققین بوده است. یکی از روشهای بررسی مساله برخورد یک شناور به سطح آب، روش المان مرزی و برمبنای تئوری D+t 2 میباشد. در این روش سیال ایدهآل و جریان تراکم ناپذیر در نظرگرفته می شود و برخورد شناور به سطح آب به صورت برخورد یک گوه شبیه سازی شده و درنهایت توزیع فشار و پروفیل سطح آزاد تعیین می گردد. در این مقاله به بررسی میزان وابستگی جوابهای حاصل از این روش به نحوه شبکه بندی پرداخته شده است. با توجه به اهمیت ضریب فشار وارد بر گوه، ضریب فشار به عنوان معیار اصلی بررسی میزان وابستگی در نظر گرفته شده است. برای سادگی، مقطع دوبعدی یک گوه در نظر گرفت ه شده و برای نشان دادن وابستگی جوابهای بدست آمده به نحوه شبکه بندی، جهت جلوگیری از تاثیر عوامل دیگر، فقط جوابهای حاصل در تکرار اول مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که جوابهای حاصل به شدت وابسته به نحوه شبکه بندی بوده ، بطوری که با اندک تغییری در شبکه بندی، جوابهای حاصل بویژه ضریب فشار به میزان قابل ملاحظه ای تغییر میکند.