سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا ولیزاده لادی – کارشناس ارشد سازه
سامان یغمایی سابق – دکتری مهندسی زلزله

چکیده:

دراین تحقیق رفتار لرزه ای ساختمان های بتن آرمه با سیستم قاب خمشی و با نامنظمی جرمی درارتفاع با استفاده ازتحلیل های دینامیکی غیرخطی تحت رکوردهای مختلف از زلزلهای بوقوع پیوسته درایران مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور آسیب پذیری لرزه ای سازه های انتخابی براساس شاخصهای معرفی شده توسط پارک وانگ ارزیابی شده و میزان همبستگی بین این شاخص و خصوصیات حرکت نیرومند زمین مورد مطالعه قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که پارامترهایی از جنسب جابجایی و شتاب به ترتیب همبستگی ضعیف و متوسطی با مقادیر شاخص خسارت دارنددرحالیکه همبستگی مناسبی بین پارامترهایی ازجنس سرعت و مقادیر خسارت مشاهده م یشود.