سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم حمیداوی – دانشجوی کارشناسی ارشد_آلودگی های محیط زیست_دانشگاه آزاد اسلامی_واحد ع
نعمت اله جعفرزاده – عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی_دانشگاه جندی شاپور اهواز
مصطفی چرم – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی گروه خاکشناسی_دانشگاه شهید چمران اهوا
عبدالرحمن راسخ – عضو هیات علمی دانشکده ریاضی گروه آمار_دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

امروزه مهمترین مسئله در عملیات حفاری چاههای نفت و گاز، پسماندهای ناشی از فرآیند حفاری ودفع آنها در محیط میباشد. پسماندها به دو بخش پایه آبی و پایه روغنی دسته بندی میشوند. در این مقاله تاثیر نیکل موجود درکنده های پایه روغنی پس از عملیات تثبیت و جامد سازی روی خاک منطقه دفع، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری در دو عمق ۲۰-۰ و و ۴۰-۲۰ سانتی متری از خاک منطقه دفع کنده های پایه روغنی جدید، پایه روغنی قدیمی و خاک منطقه شاهد انجام گرفت. با استفاده از نرم افزار SPSS و با ضریب اطمینان۹۹±۱% مشخص گردید که میزان نیکل با عمق در منطقه دفع کنده های پایه روغنی جدید و قدیمی رابطه مستقیم و در منطقه شاهد رابطه غیر مستقیم دارد. میزان نیکل نمونه شاهد بیشتر از سایر نمونه ها بود، همچنین کلیه نمونه های خاک دارای میزان نیکل کمتر از حد استاندارد بود