سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم حمیداوی – دانشجوی کارشناسی ارشد-آلودگیهای محیط زیست-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
نعمت اله جعفرزاده –
مصطفی چرم –

چکیده:

فلزات سنگین متداولترین آلوده کنندههای زیست محیطی ناشی از فرآیند حفاری چاههای نفت و گاز میباشند. فلزات سنگین از طریق ترکیبات طبیعی سازندی،افزایندههای سیال حفاری و نفت خام وارد کنده های حفاری میشوند . در حفاریهای صورت گرفته درمیدان نفتی آزادگان که در جنوب غرب ایران- خوزستان قرار دارد، به دلیل اهمیت استراتژیکی منطقه و همجواری با تالاب هورالعظیم برای دفع کنده ها از سیستم مدیریت پسماند استفاده میگردد. هدف از این مقاله بررسی میزان نیکل ناشی از کنده های پایه روغنی تولید شده از سیستم تخلیه صفر، پس از عملیات تثبیت و جامد سازی روی خاک منطقهِ دفع میباشد. نمونه برداری در دو عمق ۲۰-۰و۴۰-۲۰ سانتیمتری، از خاک منطقه دفع کنده های پایه روغنی جدید، خاک منطقه دفع کنده های پایه روغنی قدیمی، خاک منطقه شاهد و همچنین کنده های روغنی دفع شده انجام گرفت. نتایج آزمایشات نشان دادند که میزان نیکل در دو عمق در خاک شاهد بطور معنی داری بیشتر ازخاک منطقه دفع کندههای روغنی قدیمی و جدید است . نتایج مربوط به دو عمق نشان دادند که با افزایش عمق میزان نیکل در کلیه نمونه های خاک کاهش می یابد به جز در نمونه های خاک منطقه شاهدکه با افزایش عمق میزان نیکل کاهش می یابد. با مقایسه نیکل کلیه نمونه ها با مقدار استاندارد، مشاهده گردید که نیکل در تمامی نمونه ها از میزان استاندارد کمتر میباشد. همچنین میزان نیکل کندههااز خاک شاهد کمتر ولی از سایر نمونه ها بیشتر بود