سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا محمودی صدر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
محمد صدیق مرتضوی – اساتید مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
رضا مرندی – اساتید مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
نقی زمانی –

چکیده:

رشد روز افزون جمعیت درجهان مصارف گوناگون اعم از آب شرب، کشاورزی، صنعت، مصارف تفریحی و… را افزایش داده است. این امر نه تنها کمیت منابع آب را کاهش داده، بلکه تغییر کیفی آن را به دنبال داشته است. یکی از شاخصهای مهم بر ای نشان دادن کیفیت آب آشامیدنی و کشاورزی، میزان نیترات موجود درآن است . به منظور تعیین میزان غلظت نیترات در آب چا ه ها و شبکه توزیع آب شهرستان مهریز، این مطالعه را در طی شش ماهه دوم سال ۱۳۸۵ انجام دادیم. روش تحقیق به صورت توصیفی – مقطعی بود و در فاصله زمانی مهر تا اسفند ۱۳۸۵ در شهرستان مهریز واقع در استان یزد انجام گرفت .اندازه گیری غلظت نیترات و نیتریت بر روی آب چاه های تامین کننده آب آشامیدنی شهرستان مهریز که درکل ۱۱ چاه می باشد انجام شده است.در طول مدت تحقیق جمعاً ۶۶ نمونه ( هر ماه یک نمونه از هر چاه) برداشت گردید. برای انداز ه گیری غلظت نیترات و نیتریت از روش اسپکتروفتومتری استفاده گردید. نتایج بدست آمده را وارد کامپیوتر نموده و با استفاده از نرم افزار spss داده های جمع آوری شده را آنالیز و مقادیر میانگین، انحراف معیار و از آزمون (T-test ) بر ای مقایسه دو میانگین استفاده گردید. مطالعه و بررسی های انجام شده در این طرح گواه این واقعیت است که متوسط میزان نیترات و نیتریت (برحسب میلی گرم در لیتر) در تمامی ۱۱ حلقه چاه تامین آب آشامیدنی شهرستان مهریز بین حداکثر ۷۶ و حداقل ۲۲(میلی گرم در لیتر) برای نیترات و به ترتیب در ماههای دی وآذر، حداکثر ۰٫۶۷ و حداقل ۰ (ppm) برای نیتریت وبه ترتیب در ماههای آبان متغیر بوده است، که این اعداد نیز همچون مقادیر اندازه گیری شده در ماههای مختلف در محدوده مجاز استاندارد پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی قرارندارد. این نتایج نماینگر آلودگی تعدادی از چاهها می باشد که در ارتباط با تراکم کشاورزی در این مناطق و مصرف بی رویه کودهای ازته نیتروژنی است .بنابراین باید در رابطه با مصرفکودهای شیمیایی، مدیریت صحیح و کنترل علمی و عملی صورت پذیرد تا بدین وسیله از افزایشغیر مجاز غلظت این یون در خاکو حرکت آن به طرف سفره آبهای زیرزمینی، که در نهایت آلودگی آبها را به همراه دارد، جلوگیری شود.