سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیدوش دولتشاهی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پز
محمد ملکوتیان – استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرم
جمشید مومنی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم
مریم مصرقانی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم

چکیده:

دستیابی به آب اشامیدنی سالم یکی از اهداف مهم و ملی ایران است. حضور نیترات در منابع آبهای زیرزمینی به عنوان یک آلاینده ، امروزه بدلیل افزایش تولید فاضلابهای شهری و کشاورزی د رمنابع اب رو به افزایش است. هدف از این تحقیق بررسی غلظت نیترات و نیتریت د رمنابع آب شرب روستاهای تحت پوشش مرکز بهداشت مرکز بهداشت بردسیر و مقایسه با استاندارد رایج در سال ۱۳۸۸ بود. روش تحقیق: این تحقیق از نوع توصیفی – مقطعی بود. پس از بازدیدهای میدانی و با توجه به جمعیت روستاهای تحت پوشش در کل ۶۲ نمونه آب شرب در طی سال ۱۳۸۸ برداشت و برای انجام آزمایشات مطابق روش های استاندارد به آزمایشگاه حمل شد، تمام نمونه ها در آزمایشگاه شیمی مرکز بهداشت استان توسط استان توسط نویسندگان مقاله به روش اسپکتروفتومتری با کمک دستگاه اسپکتوفتومتر Hach مدل DR2500 اندازه گیری شد و نتایج حاصله با روش آماری t-test و نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . یافته ها : میانگین غلظت نیترات و نیتریت در منابع آب شرب شهرستان بردسیر به ترتیب ۴/۵۴ ± ۷/۸۴ و ۰/۰۲۶ ± ۰/۰۲۳ بدست آمد . میانگین غلظت نیترات در فصل زمستان ، پاییز ، تابستان و بهار به ترتیب ۷/۶ ± ۷۱/۸۳ و ۷/۱۱ ± ۸/۸۵ و ۴/۲۴ ± ۷/۴ و ۱/۴ ± ۳/۳ بود. نتیجه گیری : میزان نیترات و نیتریت در کلیه نمونه ها آب بردسیر کمتر از حدود مجاز و توصیه شده استاندارد تحقیقات صنعتی ایران می باشد و بیشترین میانگین غلظت نیترات در فصل زمستان رخ داد . بر اساس تحلیل نتایج داده های آزمایشگاهی ، اطلاع از غلظت نیترات و نیتریت در منابع آب های مصرفی می تواند در ندیریت و برنامه ریزی تامین آب شرب منطقه مفید باشد و سنجش و کنترل منظم نیترات و نیتریت در منابع آب زیرزمینی به دلایلمصرف بی رویه کودهای ازته و در نهایت احتمال افزایش آلودگی این منابع توصیه می شود.