سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمدرضا عمانی – استادیار دانشگاه آزادشوشتر

چکیده:

تعاونی ها بیشترین سهم را درایجاداشتغال زایی و تولید ناخالص ملی به ویژه درکشورهای درحال توسعه ازجمله ایران را دارا می با شد تعاونیهای کشاورزی علاوه بررسالت مهم خود درتولید محصولات کشاورزی میتوانند با نگرشی همه جانبه به امر کشاورزی و نگرشی سیستماتیک به کشاورزی موجب توسعه پایدارکشاورزی را فراهم آورند هدف از این تحقیق بررسی میزان نگرش سیستمی تعاونیهای تولیدی زراعی می باشد نتایج نشان میدهد که نگرش سیستماتیک به امرکشاورزی درتعاونیهای تولیدی زراعی استان خوزستان درحدمتوسط بوده یعنی درامور کشاورزی فقط به امرتولید بطور ویژه توجه می شود و سایراجزای کشاورزی توسعه کشاورزی حفاظت از محیط زیست استفاده بهینه ازنهاده های کشاورزی بهره وری ازمنابع انسانی توجه به اکوسیستم طبیعی و … نادیده گرفته شدها ست.