سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علیرضا حیدرنژاد – کارشناس ارشد جامعه شناسی
علی سلطانی – کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

چکیده:

ایران به لحاظ ترکیب جمعیتی کشوری چندقومیتی محسوب میشود هویت ملی واگرایی و همگرایی بین اقوام ازموضوعات مهمی هستند که حکومت ها درکشورهای کثیرالاقوام با آن مواجهند تعدد و تنوع قومی چالشهایی را درقالب تهدید یا فرصت برای حکومت مرکزی به ارمغان می آورد که متناسب با مبانی تئوریک و نظری حکومت یا ایدئولوژی غالب با آن مواجه می شوند تنوع قومی تهدیداتی چون واگرایی تجزیه طلبی یا خودمختاری خواهی را میتواند به همراه داشته باشد درعین حال فرصتهای جدیدرا نیز ایجاد می کند که مستلزم بصیرت سیاسی اجتماعی و مدیریت عالی و استراتژیک است جمهوری اسلامی ایران از همان بدو تاسیس به لحاظ همسایگی با کشورهای مختلف استقرار قومیت های گوناگون درمرزها و داشتن موقعیت ژئوپلتیکی و استراتژیکی با چالش امنیتی بسیاری درسطوح داخلی منطقه ای و بین المللی نظیر تجزیه طلبی قومی مبارزه مسلحانه گروهکهای وابسته و … مواجه بوده است باتوجه به اهمیت مرزها و نظر به اینکه ماموریت ناجا و مرزبانی با امنیت ملی تقارن دارد مقاله حاضر به بررسی نقش قوم بلوچ معیشت مشترکات فرهنگی مشارکت سیاسی مشترکات مذهبی به راهکارهایی درهم فزایی امنیت درمرزهای جنوب شرق ایران می پردازد لذا به منظور بررسی چگونگی تاثیر عوامل فوق برامنیت منطقه پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد و مصاحبه عمیق از اهل خبره و با استفاده از ابزار کتابخانه ای اسنادی به دست آمد هدف مقاله بررس یتاثیر عواملی همچون معیشت و مشترکات فرهنگی و مذهبی و مشارکت سیاسی اجتماعی فرهنگی عمومی برامنیت مرزهای جنوب شرقی ایران بوده است