سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور جنگی زهی – مربی گروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نورایران

چکیده:

هدف ازاین تحقیق شناسایی و معرفی سفال کلپورگان و حفظ و پاسداشت هنروصنعت چندین هزارساله قوم بلوچ و همچنین ارایه یک تصویرجامع ازوضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سفالگران کلپورگان و نقش سفال کلپورگان درتوسعه منطقه موردواقع شده است جامعه اماری این پژوهش شامل ۵۷نفر ازسفالگران که تعداد ۴۹ نفر زن و ۸نفر مردمی باشد نمونه اماری این پژوهش براساس جدول کرجسی مورگان ۴۴ نفر درنظر گرفته شده است برای نمونه گیری ازروش نمونه گیری تصادفی گروهی استفاده شده وروش کار مبتنی برروش تحلیلی استقرایی است ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه محقق ساخته و تحقیق میدانی بوده است تحلیل اطلاعات ازازمون ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار spss بدست آمده است یافته های این پژوهش نشان داد که بهبود وضعیت اشتغال سفال کلپورگان اثرمثبت و معناداری براوضاع اقتصادی فرهنگی و اجتماعی منطقه دارد میتوان نتیجه گرفت که سهم تولید سفال کلپورگان درشکل گیری درامدورفاه خانوارها بسیارمحدود است همچنین سفال کلپورگان درافزایش روابط اجتماعی کاهش مهاجرت و انتقال نمادهای فرهنگی و ارزشهای منطقه میتواند نقش داشته باشد