سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدباقر دیناشی نیا – کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی، رئیس گروه رفتارسنجی سازه سد – ساز

چکیده:

کنترل رفتار سد، حفاظت، نگهداری و بهر هبرداری درست ن هتنها از لحاظ افزایش عمر طرح وحفظ سرمایه ملی، بلکه از لحاظ ایمنی، حفظ جان انسا نها و طبیعت پایی ندست سد بسیار با اهمیت استپارامترهای فیزیکی مهمی در سدهای خاکی انداز هگیری م یشوند که از مه مترین آ نها مساله نشتی در پی و بدنه سد است سد کرخه روی سازند بختیاری ساخته شده است. سازند بختیاری، تناوبی از سنگ کنگلومرای نفوذپذیر و گ لسنگ نفوذناپذیراست. لای ههای گ لسنگی ب هخاطر پایی نبودن مقاومت برشی و لای ههای کنگلومرایی ب هخاطر بالابودن نفوذپذیری، مشکلاتی را در پایداری کلی، آ ببندی پی و تولید زیرفشار ایجاد م یکنند جهت آ ببندی کلی پی سد از دیوار آ ببند از جنس بتن پلاستیکاستفاده شده است. این دیوار به ضخامت یک متر با توجه به اطلاعات حاصل از نفوذپذیری پی، آنالیز تراوش، شرایط اجرایی وفاکتورهای اقتصادی، طراحی و اجرا شده است در این مقاله میزان نشتی در سد کرخه با استفاده از ابزارهای انداز هگیری مورد بررسی قرار گرفته است به این صورت که اعدادخام حاصل از قرائت ابزار از محل سد [ ۱] اخذ شده و مورد پردازش قرارگرفته و پس از ترسیم نمودارهای نشتی لای ههای مختلف، به تفسیر اطلاعات پرداخته شده و همچنین تاثیر دیوار آ ببند تکمیلی در کاهش میزان نشتی مورد ارزیابی قرار گرفتهشده است. بررس یها و مطالعات انجام شده روی نتایج نشتی سد کرخه نشا ندهنده روند منطقی رفتار سد بوده و مشکل خاصی نیز از لحاظپایداری برای آن وجود ندارد. در نمودارهای نشتی هیچ پدیده غی رمعمولی که نشا ندهنده افزایش ناگهانی نشتی و فرار آب باشدمشاهده نشد. به طور متوسط سهم نشت یهای جناح چپ حدود ۷۰ درصد و سهم نشت یهای جناح راست حدود ۳۰ درصد است که این موضوع به علت وجود چا ههای کاهش فشار درجناح چپ وتکمیل دیوار آ ببند جناح راست تا اواخر سال ۱۳۸۵ است.