سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

داوود رضی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
سیداحمد میرمحمدتبار – کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

چکیده:

تعاونی های تولید روستایی زمینه های مشارکت گسترده روستائیان را در فرایند روستاها فراهم می کنند و مسائل و مشکلات حرفه ای کشاورزان را از طریق همیاری حل می کنند علیرغم نیاز به توسعه و گسترش شرکتهای تعاونی هنوز از جایگاه شایسته ای در بخش کشاورزی برخوردار نیستند هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان موفقیت شرکت تعاونی خزر فریدون کنار از دید اعضا است جامعه آماری این تحقیق را اعضای شرکت تعاونی خزر فریدون کنار که ۱۷۶۸ نفر بودند تشکیل دادند تعداد ۳۰۰ نفر به روش نمونه گیری کاملا تصادفی به عنوان نمونه های آماری تعیین شدند این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد و پرسشنامه ای جهت جمع آوری داده ها تهیه شد میزان تحقق اهداف شرکت تعاونی به عنوان میزا ن موفقیت تعاونی خزر دراین تحقیق مورد سنجش قرار گرفت. میزان موفقیت تعاونی به چهارسطوح ضعیف متوسط خوب و عالی برآورد شد میزان موفقیت شرکت تعاونی خزر از دید تنها ۱/۵ درصد از اعضا درحد خوب و عالی و ۲۶ درصد از آنها در حد متوسط برآورد شده است بین بعد کیفیت فعالیت های ترویجی وفنی در امور تعاونی و موفقیت تعاونی خزر رابطه وجود دارد و این رابطه معنی دار است رگرسیون چند گانه نشان میدهد که حدود ۰/۲۹ از تغییرات م یزان موفقیت شرکت تعاونی خزر توسط متغیر فعالیت های ترویجی و فنی تبیین می شود.